in Terms
18. 05. 23
posted by: Paul Mulder
Hits: 1207

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Trio Security Management Consultancy 

De navolgende bepalingen zijn de algemene voorwaarden voor de onderneming Trio Security Management Consultancy en haar opdrachtgevers.

28446856

in Terms
18. 03. 06
posted by: Super User
Hits: 1381

Algemene voorwaarden van Trio SMC / SecPrevent

Seminars & Workshops

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Trio SMC sluit met betrekking tot (deelname aan) seminars en workshops
2. Trio Security Management Consultancy wordt  aangeduid als Trio SMC. De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Trio SMC een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een seminar of woerkshop heeft gesloten, wordt aangeduid als deelnemer. In deze voorwaarden wordt onder seminar & workshops tevens verstaan bijeenkomsten, instructies, trainingen en opleidingen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat Trio SMC de inschrijving van de deelnemer heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door Trio SMC vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of fax plaats.
2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Trio SMC is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor deelnemer toegankelijk te houden.

Artikel 3: Betaling
1. Betaling door deelnemer dient elektronisch te geschieden bij het boeken van het seminar door een door Trio SMC aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Als het deelnemersbedrag niet voor aanvang van het seminar door Trio SMC is ontvangen, behoudt Trio SMC zich het recht voor deelname aan het seminar te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van deelnemer ongewijzigd bestaan.

Artikel 4: Annulering
1. Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving te annuleren. Indien de inschrijving langs  elektronische weg is gedaan, vindt annulering uitsluitend plaats via Trio SMC. Deelnemer dient hiervoor de instructies te volgen zoals vermeld op de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. De annulering wordt per e-mail bevestigd. Indien de inschrijving niet langs elektronische weg is gedaan, kan er tevens mondeling (telefonisch) worden geannuleerd. In dat geval wordt de annulering schriftelijk bevestigd.
2. Bij annulering vanaf vijf kalenderdagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
3. Trio SMC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het seminar te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van het seminar zonder dat Trio SMC gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
4. Het niet verschijnen op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan
annulering op de dag van het seminar.
5. Als deelnemer niet in staat is het seminar bij te wonen, is deelnemer bevoegd een vervanger aan het seminar te laten deelnemen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon, zal Trio SMC niettemin gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer personen met vergelijkbare kwalificaties.
2. Trio SMC zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van deelnemer naar beste weten te behartigen. Trio SMC staat echter niet in voor het bereiken van het door deelnemer beoogde resultaat.
3. Trio SMC behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (diensten van) derden.
4. Persoonsgegevens die de deelnemer bij aanmelding voor de bijeenkomst verstrekt, worden door of in opdracht van Trio SMC verwerkt, voor zover die gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tot deelname.

Artikel 6: Inhoud van het seminar
1. Het programma van een seminar staat in de regel omschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van Trio SMC dat op een bepaald seminar betrekking heeft. Trio SMC behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Trio SMC zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de seminars verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Trio SMC of derden. De van Trio SMC verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van deelnemer. Het is deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
3. Deelnemer erkent de in lid 2 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,= voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Trio SMC om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Trio SMC heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Trio SMC niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
2. Trio SMC is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Hoewel het seminar en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Trio SMC geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het seminar.
2. Voor het overige is Trio SMC aansprakelijk voor de schade, die deelnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Trio SMC toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Trio SMC is verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
3. De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trio SMC.

Deze Algemene voorwaarden Trio SMC seminars gelden met ingang van 1 januari 2018

in Terms
13. 02. 05
posted by: Paul Mulder
Hits: 1309

Privacy Policy Statement

Omdat Trio Security Management Consultancy veel waarde hecht aan uw privacy leggen wij u in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, maar ook waarom wij dit doen.

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Trio Security Management Consultancy , hierna Trio Security te noemen. Trio Security is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

Trio Security verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens invult voor het volgen van een opleiding, workshop of seminar of bij het plaatsen van een bestelling in onze webshop of voor het aanmelden van de nieuwsbrief.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (factuur)Adres (straat, huisnummer, woonplaats en postcode);
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Aanmeldgegevens (welke opleiding, workshop, seminar of soort nieuwsbrief); 
 • Aankoop en opleidingsgeschiedenis; 
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt; 
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet, zoals het IP-adres en de gebruikte software; 
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

Trio Security kan deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het afhandelen van uw order en betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder; 
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw opleiding of bestelling; 
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten; 
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren; 
 • Om onze website en onze dienstverlening (op individueel niveau) te verbeteren. Dit doen wij op basis van uw voorkeuren, het gebruik van onze website en markt- en klantonderzoeken; 
 • Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen. 
 • Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten.
 • Voor het verzenden van de e-mailnieuwsbrief en het plaatsen van cookies vragen wij voorts uw toestemming.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Trio Security bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

Trio Security neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Trio Security  maakt tevens gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (Secure Socket Layer - Protocol) voor de gehele website (tijdens uw bezoek, het bestelproces en voor alle contactformulieren).

Verstrekking aan derden

Trio Security verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De partijen waarmee wij samenwerken worden door Trio Security zorgvuldig uitgezocht, om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met Trio Security afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van Trio Security.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Trio Security gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit en worden gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Tevens zorgen de cookies ervoor dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door Trio Security. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u mailen naar:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  U kunt uw vraag en/of verzoek ook per post sturen via:

Trio Security Management Consultancy  

Postbus 30023
1303 AA Almere

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en de rechterlijke macht. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-180 52 50

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018 op basis van de AVG.