Algemene voorwaarden Seminars & Workshops

Algemene voorwaarden van Trio SMC / SecPrevent

Seminars & Workshops

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Trio SMC sluit met betrekking tot (deelname aan) seminars en workshops
2. Trio Security Management Consultancy wordt  aangeduid als Trio SMC. De natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Trio SMC een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een seminar of woerkshop heeft gesloten, wordt aangeduid als deelnemer. In deze voorwaarden wordt onder seminar & workshops tevens verstaan bijeenkomsten, instructies, trainingen en opleidingen.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat Trio SMC de inschrijving van de deelnemer heeft aanvaard. De schriftelijke aanvaarding door Trio SMC vindt standaard per e-mail plaats, tenzij de deelnemer niet over een e-mailadres beschikt. In dat geval vindt de schriftelijke aanvaarding per post of fax plaats.
2. Als de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, is deelnemer zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de algemene voorwaarden en de overeenkomst en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. Trio SMC is niet verplicht om de eventueel gearchiveerde overeenkomst voor deelnemer toegankelijk te houden.

Artikel 3: Betaling
1. Betaling door deelnemer dient elektronisch te geschieden bij het boeken van het seminar door een door Trio SMC aangewezen rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Als het deelnemersbedrag niet voor aanvang van het seminar door Trio SMC is ontvangen, behoudt Trio SMC zich het recht voor deelname aan het seminar te weigeren. In dat geval blijft de betalingsverplichting van deelnemer ongewijzigd bestaan.

Artikel 4: Annulering
1. Deelnemer heeft de mogelijkheid om zijn inschrijving te annuleren. Indien de inschrijving langs  elektronische weg is gedaan, vindt annulering uitsluitend plaats via Trio SMC. Deelnemer dient hiervoor de instructies te volgen zoals vermeld op de schriftelijke bevestiging van de inschrijving. De annulering wordt per e-mail bevestigd. Indien de inschrijving niet langs elektronische weg is gedaan, kan er tevens mondeling (telefonisch) worden geannuleerd. In dat geval wordt de annulering schriftelijk bevestigd.
2. Bij annulering vanaf vijf kalenderdagen voor aanvang seminar of op de dag van het seminar zelf, is deelnemer het volledige deelnemersbedrag verschuldigd. Voor de bepaling van het moment van annulering is de datum van ontvangst van het bericht van annulering beslissend.
3. Trio SMC behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname het seminar te annuleren tot vijf dagen voor de geplande datum van het seminar zonder dat Trio SMC gehouden is tot enige schadevergoeding. Deelnemer ontvangt hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief aangeboden. Als deelnemer hiervan gebruik maakt, dan wordt het deelnemersbedrag niet terugbetaald.
4. Het niet verschijnen op het seminar zonder voorafgaande annulering wordt gelijkgesteld aan
annulering op de dag van het seminar.
5. Als deelnemer niet in staat is het seminar bij te wonen, is deelnemer bevoegd een vervanger aan het seminar te laten deelnemen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst
1. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op de uitvoering door een bepaalde persoon, zal Trio SMC niettemin gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer personen met vergelijkbare kwalificaties.
2. Trio SMC zal zich inspannen de overeenkomst met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren en de belangen van deelnemer naar beste weten te behartigen. Trio SMC staat echter niet in voor het bereiken van het door deelnemer beoogde resultaat.
3. Trio SMC behoudt zich het recht voor om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van (diensten van) derden.
4. Persoonsgegevens die de deelnemer bij aanmelding voor de bijeenkomst verstrekt, worden door of in opdracht van Trio SMC verwerkt, voor zover die gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tot deelname.

Artikel 6: Inhoud van het seminar
1. Het programma van een seminar staat in de regel omschreven in het meest recente folder- en ander voorlichtingsmateriaal van Trio SMC dat op een bepaald seminar betrekking heeft. Trio SMC behoudt zich het recht voor wijzigingen in het programma aan te brengen. Trio SMC zal deelnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op of verbonden zijn met de in het kader van de seminars verstrekte informatie en/of (werk)materiaal rusten uitsluitend bij Trio SMC of derden. De van Trio SMC verkregen informatie en/of (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik van deelnemer. Het is deelnemer niet toegestaan de verkregen informatie en/of (werk)materiaal hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van rechthebbende(n).
3. Deelnemer erkent de in lid 2 genoemde rechten en zal zich van iedere vorm van inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,= voor elke overtreding en elke week dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Trio SMC om de werkelijk geleden schade te verhalen op deelnemer.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst
1. Trio SMC heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, als zij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten haar invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Onder deze omstandigheden worden onder andere verstaan de omstandigheid dat opdrachtnemers van Trio SMC niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, brand, verlies of diefstal van te gebruiken materialen, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, ziekte of verhindering van docenten.
2. Trio SMC is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Hoewel het seminar en/of de in dat kader aangeboden informatie en/of (werk)materiaal met de uiterste zorg is samengesteld, aanvaardt Trio SMC geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die (mede) gebaseerd zijn op de aangeboden informatie uit en/of (werk)materiaal van het seminar.
2. Voor het overige is Trio SMC aansprakelijk voor de schade, die deelnemer lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Trio SMC toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Trio SMC is verzekerd dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
3. De in lid 2 opgenomen beperking van de aansprakelijkheid komt te vervallen indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Trio SMC.

Deze Algemene voorwaarden Trio SMC seminars gelden met ingang van 1 januari 2018